വുഡ് ഡെക്ക് ടൈലുകൾ

  • Wood decking tiles

    വുഡ് ഡെക്കിംഗ് ടൈലുകൾ

    വുഡ് ഡെക്കിംഗ് ടൈലുകൾ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന മരം (ദേവദാരു, സ്കോച്ച് പൈൻ, കഥ, ഡഗ്ലസ് ഫിർ, മുതലായവ തടി ഉത്പാദനം വ്യക്തമാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു), പ്രകൃതിദത്ത ആന്റിസെപ്റ്റിക്, ഷഡ് പ്രൂഫ് മരം.